توت فرنگی کردستان 1725 871 0918

مشاوره تخصصی کشت خاکی و هیدروپونیک-فروش نشاء توت فرنگی - ریشه لخت - گلدانی -

بیماری های توت فرنگی

بیماری های توت فرنگی

الف-بیماری های قارچی

سفیدک پودری

عامل بیماری :Sphaerotheca macularis

این بیماری باعث کاهش رشد بوته ها ، میزان محصول و همچنین کیفیت میوه می شود.عامل بیماری کلیه اندام های هوایی ازقبیل برگ گل ودم میوه رادر برگرفته که در صورت الودگی میوه وگل خسارت شدید است.درجه حرارت مناسب گسترش بیماری16الی27درجه سانتیگراد بوده ودرشرایط رطوبت نسبی بالا حتی دربرگ های خشک فعالیت عامل بیماری زیاداست.

مدیریت:

-جمع اوری و حذف بقایای الوده محل زمستان گذرانی

-استفاده از ارقام مقاوم

-ایجاد نورکافی

-کنترل بیولوژیگی بااستفاده ازقارچAmpelomyces Quisqualis بانام تجاری AQ10

-سم پاشی باقارچکش های بنومیل یاکاپیتان در زمان میوه دهی

سفیدک پودری توت فرنگیسفیدک پودری توت فرنگی

سفیدک پودری توت فرنگی

سوختگی برگ توت فرنگی

عامل بیماری:Diplocarpon earlianum

این بیماری در هوای گرم شدت دارد.خیس بودن سطح برگ به مدت بیش از12ساعت وهمچنین درجه حرارت 27الی30درجه سانتیگراد زمینه رابرای بیماری مستعد می کند.علائم درابتدا به صورت لکه های مجزا بی شکل ودراندازه های مختلف است.درسطح فوقانی برگ لکه ها به رنگ صورتی تاقرمز است که در صورت شدت الودگی گیاه سوخته به نظر می رسد.لکه ها 6الی 15روز پس از الودگی ظاهر می شوند.

مدیریت:

-استفاده ازارقام مقاوم

-جمع اوری بقایای گیاهی الوده

-تهویه مناسب و نورکافی

-استفاده از نشاءهای سالم

-کنترل علف های هرز

-کنترل شیمیایی باسموم مناسب ازقبیل تیوفانات متیل

سوختگی برگ توت فرنگی

سوختگی برک توت فرنگی

سوختگی برگ و پوسیدگی میوه

عامل بیماری:Phomopsis obsurans

یکی از بیماری های مهم اندام های هوایی است.لکه های اولیه برروی پهنک برگ کروی شکل ودارای حاشیه قرمز رنگ است.لکه ها درکنار رگبرگ هابه صورت V شکل است که قسمت پهن ان به طرف لبه برگ میباشد.لکه های صورتی رنگ وابسوخته برروی میوه ظاهرشده که به مروربزرگ وبه رنگ قهوه ای تاقهوه ای تیره در مرکزباحاشیه قهوه ای روشن در می ایند.قسمت وسط بافت الوده به تدریج سخت می شود.

مدیریت:

-استفاده از نشاءهای عاری از بیماری

-کاشت درخاک دارای زهکش وتهویه مناسب

-حذف علف های هرز

-استفاده از قارچکش های کاپیتان یاایپرودیون

سوختگی میوه و برگ توت فرنگی

سوختگی برگ و میوه توت فرنگی

لکه برگی معمولی

عامل بیماری:Mycosphaerella fragariae

علائم درابتدابه صورت لکه های کوچک کروی به رنگ ارغوانی تا قرمزودرسطح فوقانی برگ تشکیل می شود.ناحیه مرکزی لکه ها به تدریج به رنگ خاکستری تاسیاه درامده درحالی که کناره ها صورتی رنگ باقی می ماند.درصورت بالابودن رطوبت ودرجه حرارت لکه های زرد رنگ بدون حاشیه به وجود می ایند.بیشترین درصد الودگی درصورت وجود دمای 27الی33درجه سانتی گرادومدت زمان خیس بودن سطح برگ به مدت 4الی6ساعت است.

مدیریت:

-ایجادشرایط مطلوب درگلخانه شامل نوردهی مناسب تهویه خوب

-ارقام مقاوم

-رعایت بهداشت زراعی

-استفاده ازقارچکش های مناسب مانندکلروتالونیل دراوایل رشدوتکرار سم پاشی به فاصله 10الی 14روز

لکه برگی معمولی توت فرنگی

آنتراکنوز

عامل بیماری:Colletotrichum spp

دوفرم مهم بیماری پوسیدگی طوقه وپوسیدگی میوه می باشند.لکه های اولیه به صورت نقاط کوچک وقهوه ای رنگ روی ساقه رونده ودمبرگ ظاهر می شوند.الودگی در مواردی باعث ایجادشکاف درساقه شده ودرصورت الوده شدن دمبرگ وساقه رونده کل گیاه خشک می شود.لکه های روی میوه به حالت ابسوخته وسفیدرنگ بوده که پس از گسترش به رنگ خاکستری روشن تاقهوه ای تغییرمی یابند.میوه های الوده به حالت خشک ومومیایی درامده به صورت اویزان برروی بوته باقی می مانند.

مدیریت:

-استفاده ازبوته های سالم

-استفاده ازمالچ پلاستیکی دربین ردیف ها

- جمع اوری وازبین بردن میوه های الوده

-کنترل شیمیایی بااستفاده ازقارچکش ها حفاظتی اززمان گل تابرداشت میوه با سمومی مانندکاپیتان

آنتراکنوز توت فرنگی

آنتراکنوز توت فرنگی

کپک یا پوسیدگی خاکستری

عامل بیماری:Botrytis cinerea

یکی ازبیماری های مهم توت فرنگی بخصوص درشرایط گرم ومرطوب است.عامل بیماری گل ومیوه را الوده می کند.الودگی درقسمت انتهایی میوه شروع شده وبه سایربخش ها گسترش می یابد.بافت گیاه درناحیه الوده نرم وابکی خواهدبود.میوه روی بوته به حالت خشک ومومیایی باقی می ماند.گسترش بیماری دردرجه حرارت 20الی 30درجه سانتی گرادورطوبت نسبی بالا می باشد.بررسی نشان داده که الودگی میوه در مرحله گلدهی بوده ولی علائم درزمان تشکیل میوه ظاهر می شود.

مدیریت:

-رعایت فاصله کاشت مناسب

-دقت درزمان ومیزان کوددهی

-پوشاندن بین ردیف ها بامالچ جهت عدم تماس میوه باخاک

-نوردهی وزهکش مناسب

-برداشت به موقع

-جمع اوری بوته های الوده وازبین بردن ان ها

-کنترل شیمیایی باسموم مناسب مانند کاپیتان وتیرام

کپک خاکستری توت فرنگی یا بوتریتیس

کپک خاکستری توت فرنگی

پوسیدگی چرمی

عامل بیماری:Phytophthora cactorum

بالابودن رطوبت درزمان برداشت موجب بروز الودگی تاسطح50 درصدمی گردد.قارچ عامل بیماری خاکزی بوده که درحالت معمول میوه را الوده می کند ولی گاهی الودگی گل وپوسیدگی طوقه نیز گزارش شده است.درمیوه نارس وسبزنواحی الوده شده به صورت قهوه ای تیره ویاسبزبا حاشیه قهوه ای دیده می شود.

مدیریت :

-کاشت نشاءدرخاک دارای زهکش مناسب

-استفاده از مالچ پلاستیکی دربین ردیف ها وبوته ها

-کنترل بیولوژیکی به وسیله باکتریSerratia plymuthica قبل از کاشت

-استفاده ازقارچکش های ریدومیل یا الیت

پوسیدگی چرمی یا فایتوفترا در توت فرنگی

پویسدگی چرمی توت فرنگی

پوسیدگی آبکی میوه

عامل بیماری:Rhizopus stolonifer

پوسیدگی آبکی میوه یک بیماری پس ازبرداشت ودرحین انبرداری است.لکه های ابسوخته وتغییررنگ یافته برروی میوه به وجود می ایند.میوه به سرعت نرم ولهیده می شود.عامل بیماری ازطریق زخم وارد میوه می شود.

مدیریت:

-انتقال سریع میوه برداشت شده به سردخانه

-برداشت میوه درصبح زود

-اقدامات بهداشتی ازقبیل جلوگیری اززخمی شدن میوه

رایزوپوس یا پوسیدگی آبکی توت فرنگی

پوسیدگی آبکی توت فرنگی

پژمردگی ورتیسلیومی

عامل بیماری:Verticillium albo-atrum

ازعوامل مهم درمحدود کردن کاشت توت فرنگی است.قارچ عامل بیماری دوام بالایی در خاک داشته وتا25 سال درخاک می ماند.اولین علائم دربوته های تازه کاشته شده ودرزمان تولید ساقه های رونده ظاهرمی شود.درگیاهان الوده برگ های مسن تروخارجی تر خشک شده،می افتند و درلبه ها وبین رگبرگها به رنگ زردتاقهوه ای تیره در می ایند.بوته های کاملا الوده کوتوله مانده وبرگ های کوچک وزردرنگ تولید می کنند.درجه حرارت مناسب برای قارچ 12الی30درجه بوده که دمای بهینه 21الی24درجه است.

مدیریت:

-کاشت درشرایط بانورکافی وزهکش مناسب

-ارقام مقاوم وبوته های سالم

-اجتناب ازمصرف بی رویه کود ازته

-ضدعفونی خاک قبل از کاشت با کلروپیکرین33% ومتیل بروماید66%

پژمردگی ورتیسلیومی توت فرنگی

پژمردگی ورتیسلیومی توت فرنگی

پوسیدگی طوقه ناشی ازفیتوفترا

عامل بیماری:Phytophthora spp

ازبیماری های مهم توت فرنگی می باشد.درابتدابوته ها وبرگ ها کوچک می شوند.پژمردگی ناگهانی بوته های الوده منجربه مرگ ناگهانی کل بوته درمدت زمانی کوتاه می شود. دربرش عرضی ناحیه الوده طوقه،خطوط قهوه ای رنگ بافت نکروزه دیده می شود.بالاترین میزان خسارت درمرحله گلدهی تابرداشت به چشم می خورد.

مدیریت:

-استفاده ازارقام مقاوم

-استفاده ازبوته های سالم

-زهکشی مناسب خاک

-ضدعفونی خاک بامتیل بروماید،تلون یاکلروپیکرین قبل ازکاشت

پوسیدگی مغزریشه (ریشه قرمز)

عامل بیماری:Phytophtora fragariae

درزمان گلدهی،برگ های جوان به رنگ سبز-ابی وبرگ های مسن تر به رنگ زرد،نارنجی یاقرمز خواهندبود.ریشه الوده انشعابات فرعی کمتری دارد.ناحیه خارجی ریشه سفیدرنگ باقی می ماند،ولی چنانچه مقطع طولی ازریشه پوسیده گرفته شود،قسمت اوندی به صورت نوار قرمزتاقهوه ای دیده می شود.الودگی در7الی25درجه رخ می دهد.

مدیریت:

-زهکشی مناسب خاک

-استفاده ازبوته های سالم

-کنترل شیمیایی قبل از کاشت

پوسیدگی طوقه ناشی ازفیتوفترا در توت فرنگی

پوسیدگی طوقه ناشی ازفیتوفترا

پوسیدگی طوقه و ریشه (بلایت جنوبی)

عامل بیماری:Sclerotium rolfsii

عامل بیماری گیاه رادرمحل تماس باسطح خاک مورد حمله قرارداده وبا الوده کردن ریشه وطوقه موجب مرگ ناگهانی بوته می شود.لکه های قهوه ای تیره بر روی ساقه یاطوقه زیرسطح خاک به وجود می ایندکه تشخیص انها سخت است.قارچ به صورت سختینه روی بقایای محصول باقی می ماند.

مدیریت:

-اقدامات بهداشتی ازقبیل حذف بقایاوبوته های الوده

-اجتناب از کشت درخاک دارای سابقه بیماری

-ضدعفونی خاک قبل از کاشت گیاه

ب-بیماری های باکتریایی

بلایت جنوبی توت فرنگی

بلایت جنوبی توت فرنگی

لکه برگی زاویه دار

عامل بیماری:Xanthomonas fragariae

علائم برروی اندام های مختلف گیاه ظاهرمیشود.دربرگ ها لکه های ابسوخته وکوچک درسطح تحتانی برگ ایجادمیشود.لکه هادرحالت معمول به رنگ سبزتیره می باشند ولی به تدریج به رنگ قرمز تا قهوه ای ودرمواردی به فرم نکروزه در می ایند.

مشخصه بیماری،وجودزخم های شفاف دربرابرتابش نور وزخم هایی به رنگ تیره درمعرض انعکاس نور است.درجه حرارت 20سانتی گراددر روزبرای فعالیت باکتری مناسب است.

مدیریت:

-استفاده ازارقام مقاوم

-حذف بقایای گیاه الوده

لکه برگی زاویه دار توت فرنگی

لکه برگی زاویه دار توت فرنگی

پژمردگی باکتریایی

عامل بیماری:Ralstonia solanacearum

این بیماری در روی نشاءهای توت فرنگی ایجاد می شود.باکتری به تعدادی ازسلول های اوندچوبی نشاءهای جوان حمله می کندکه دراین موارد بافت های پارانشیمی راترجیح می دهد،درنتیجه حفره های بزرگ ناشی ازتجزیه توسط لیزین که مملوازسلول های باکتری هستند تشکیل می شوند.

مدیریت:

-کاشت بوته های سالم

-نوردهی،تهویه وزهکشی مناسب

-استفاده از کودازته فقط درزمان کاشت

-رعایت فاصله مناسب کاشت

[ بازدید : 2673 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 12 / 10 / 1395 ] [ 23:18 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

لینک کانال و گروه توت فرنگی کوردستان

https://telegram.me/joinchat/DEDacD4FMYuNcnB6-vHQfQ

🍓 سوپر گروه توت فرنگی کردستان🍓

لینک کانال توت فرنگی کوردستان

https://telegram.me/KurdistanStrawberriesGavili

محمد گویلی، کارشناس ارشد باغبانی،مشاوره کشت مزرعه ای و گلخانه ای(هایدروپونیک)توت فرنگی

[ بازدید : 2898 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 11 / 10 / 1395 ] [ 18:58 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

تولید توت فرنگی به روش هیدروپونیک یکی از سودآورترین تولیدها در بین سایر محصولات گلخانه است


کشت توت‌فرنگی به شیوه هیدروپونیک از سودآورترین روش های تولید گلخانه ای است

شناسهٔ خبر: 3690459 -
سنندج- یکی از اعضای انجمن هیدروپونیک ایران عنوان کرد: تولید توت فرنگی به سبک هیدروپونیک در حال حاضر یکی از سودآورترین تولیدها در بین سایر محصولات گلخانه ای است.

محمد گویلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهربه مزیت ها و معایب کشت هیدروپونیک در کردستان اشاره کرد و گفت: افزایش ۴ تا ۱۰ برابری عملکرد محصول نسبت به کشت های خاکی و کاهش مصرف آب به میزان یک سوم تا یک پنجم از جمله مزایای کشت به روش هیدروپونیک است.

وی با بیان اینکه هیدروپونیک فن كاشت گياهان بدون خاك است، عنوان کرد: امکان تولید محصول در اراضی و مکان های غیرقابل کشت، کاهش آفات و بیماری ها، تولید محصول سالم، افزایش کیفیت محصول به میزان چند برابر و تولید خارج از فصل محصول از دیگر مزایای کشت به صورت هیدروپونیک است.

وی به معایب این شیوه ازکشت هم اشاره کرد واظهارداشت: بالابودن هزینه اولیه راه اندازی سیستم و نیاز به دانش فنی و آب با کیفیت ازجمله مواردی است که می توان گفت منجر به عدم استقبال تولیدکنندگان و کشاورزان از آن شده است.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران در پاسخ به این سوال که آیا بستر این نوع کشت در استان کردستان هم فراهم است، بیان کرد: کردستان ظرفیت ایجاد و توسعه کشت محصولات به روش هیدروپونیک را دارد واین مهم نیاز به همت مسئولان استان دارد که متاسفانه تاکنون فکرراه اندازی و توسعه این صنعت به ذهن مسئولان خطور نکرده است.

گویلی با بیان اینکه هر محصولی را می‌توان در هایدروپونیک پرورش داد، بیان کرد: اما کشت تجاری گوجه فرنگی، خیار، توت فرنگی، گیاهان زینتی، کاهو و گیاهان دارویی به این شیوه در دنیا بیشتر رایج است.

وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شیوه کشت محصولات به صورت هیدروپونیک فقط در محیط گلخانه امکان پذیر است، گفت: خیر اگر شرایط محیطی اجازه بدهد می‌توان این کشت را در هوای آزاد هم انجام داد، به گونه ای که بسیاری از مزارع در ایالت کالیفرنیای آمریکا از سیستم کشت بدون خاک برای پرورش توت فرنگی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: تعداد گلخانه های که در استان کردستان از طریق کشت بدون خاک(هیدروپونیک) اقدام به تولید محصول می کنند به پنج واحد هم نمی رسد.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران با اشاره به اینکه بسیاری از استان های کشور به تازگی در بحث کشت بدون خاک توت فرنگی فعالیت خود را آغاز کردند، عنوان کرد: انتظار می رود استان کردستان نیز در این بخش فعالیت بیشتری داشته باشد تا همانگونه که باهمت کشاورزای استان در زمینه کشت خاکی و مزرعه ای رکورد دار تولید در کشور هستند در بخش گلخانه هم حرفی برای گفتن داشته باشند.

گویلی اعلام کرد: تولید توت فرنگی به روش هیدروپونیک در حال حاضر یکی از پرسود ترین تولیدها در بین سایر محصولات گلخانه ای است.

‌ورود فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی به بخش تولید روند توسعه در این بخش را سرعت بخشیده است

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت کشاورزی استان کردستان به ویژه حوزه باغبانی اشاره کرد و گفت: کمبود دانش فنی، غیر فعال بودن بخش ترویج در استان، عدم تخصیص آب به مناطق مستعد باغبانی در استان، نبود بازار مطمئن و خرید تضمینی در حوزه محصولات باغبانی، واسطه گری، نداشتن راه های مناسب و جاده های بین مزارع مناسب، دوری از بازار های مصرف از جمله مواردی است که وضعیت کشاورزی استان به ویژه در بخش باغبانی را با مشکلاتی مواجه کرده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه استان در تمامی حوزه های کشاورزی به خصوص باغبانی از لحاظ مسائل ترویجی وضعیت مطلوبی ندارد.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران ادامه داد: ورود فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در چند سال اخیر به عرصه های تولیدی بخش کشاورزی منجر به ایجاد تحرک و توسعه در این بخش شده است.

گویلی عنوان کرد: وجود عواملی مانند اقلیم مناسب، نیروی کار فراوان، مرزی بودن استان و وجود آب های با کیفیت بالا برای آبیاری باعث شده که کردستان پتانسیل بالایی در زمینه کشاورزی داشته باشد.

وی اضافه کرد: اما این پتانسیل بالقوه باید به بالفعل تبدیل شود و این مهم نیاز به تلاش و برنامه ریزی مسئولان و همکاری مردم دارد.

وی اظهارداشت: خوشبختانه در طی پنج سال اخیر با افزایش ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به صنعت توت فرنگی در استان شاهد افزایش چشم گیری در افزایش میزان سطح کشت و عملکرد در مزارع استان بوده ایم.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران بیان کرد: اما متاسفانه واسطه گری و نبودقیمت تضمینی باعث افت قیمت این محصول به ویژه در سال گذشته شد که رفع این مشکل نیاز به برنامه ریزی جامعی دارد.

گویلی هزینه بالای تولید و عدم ماندگاری توت فرنگی را دو عامل محدود کننده افزایش سطح زیر کشت این محصول ذکر کرد و افزود: اگر این دو عامل برطرف و بازار مصرف مناسب برای صادرات این محصول ایجاد شود می‌توان به افزایش سطح زیر کشت و تولید آن در کشور امیدوار بود.

[ بازدید : 2361 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 2 / 4 / 1395 ] [ 16:38 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

لینک سوپر گروه توت فرنگی کاران کردستان با مدیریت محمد گویلی


https://telegram.me/joinchat/DEDacD4FMYuNcnB6-vHQfQ
🍓 سوپر گروه توت فرنگی کردستان🍓
لینک کانال توت فرنگی کوردستان
https://telegram.me/KurdistanStrawberriesGavili
محمد گویلی، کارشناس ارشد باغبانی،مشاوره کشت مزرعه ای و گلخانه ای(هایدروپونیک)توت فرنگی

[ بازدید : 4964 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]


ادامه مطلب

[ 28 / 2 / 1395 ] [ 23:30 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ بازار جهانی دانلود سوالات استخدامی اموزش و پرورش خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]