توت فرنگی کردستان 1725 871 0918

مشاوره تخصصی کشت خاکی و هیدروپونیک-فروش نشاء توت فرنگی - ریشه لخت - گلدانی -

فروش نشاء توت فرنگی رقم کامارزا کالیفرنیایی، پاروس، کویین الیزا-- پاییز 1394

مشخصات ارقام موجود:

رقم کامارزا (Camarosa): از ارقام روز کوتاه است که در سال 1992 توسط پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا معرفی گردید، از ارقام مشهور و مهم دنیا می‌باشد، دارای میوه‌های بزرگ، نسبتاً کشیده و سفت با عملکرد بالا است. برای مصارف تازه خوری و فر آوری کشت و کار می‌شود، در مناطق نیمه گرمسیری و خشک دوره بار دهی طولانی دارد. میوه‌های این رقم را با خصوصیات درشت، کشیده نوک پهن، رنگ قرمز پررنگ درونی و بیرونی و بافت سفت می‌توان از سایر ارقام جدا نمود.

پاروس (Paros): رقمی است روز کوتاه که توسط پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سال 1998 به عنوان یک رقم تجاری معرفی شده است. میوه‌های آن بزرگ مخروطی با رنگ قرمز روشن متمایل به نارنجی می‌باشند. نسبتاً میان رس بوده و عملکرد بسیار خوبی در مقایسه با سایر ارقام موجود دارد. این رقم در شرایط گلخانه‌ای بسیار موفق عمل نموده و در شرایط مناسب گلخانه‌ای دوره برداشت آن به حدود شش ماه می‌رسد. این رقم در سال 1383 از کشور ایتالیا وارد استان کردستان گردید و در حال حاضر همراه رقم کویین الیزا از مهم‌ترین ارقام کشت شده در استان کردستان به شمار می‌رود.
کوئین الیزا (Queen Elisa): یک رقم روز کوته است که در سال 1998 در کشور ایتالیا اصلاح شده است. میوه‌های آن بسیار درشت، سفت، با رنگ قرمز کم رنگ، مخروطی شانه دار با نوک نسبتاً باریک می‌باشند که در زمان رسیدن میوه‌ها نوک باریک آن معمولاً سفید رنگ باقی می‌ماند. ماندگاری نسبتاً بالایی دارد و از ارقام بسیار خوش مزه به شمار می‌رود. این رقم در سال 1383 از کشور ایتالیا وارد استان کردستان گردید و در حال حاضر همراه رقم پاروس از مهم‌ترین ارقام کشت شده در استان کردستان به شمار می‌رود.

[ بازدید : 5030 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 18 / 7 / 1394 ] [ 20:39 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

اثر نسبت هاي متفاوت آمونيوم به نيترات بر رشد و عملکرد چند رقم توت فرنگي

اثر نسبت هاي متفاوت آمونيوم به نيترات بر رشد و عملکرد چند رقم توت فرنگي (Fragaria xananassa Duch)

نویسندگان: حقيقت افشار مهديه, بابالار مصباح, كاشي عبدالكريم, عبادي علي, عسگري محمدعلي
*
چکیده:

اين پژوهش در دو فصل متفاوت (تابستان و زمستان) در گلخانه ها و آزمايشگاه هاي گروه علوم باغباني دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران انجام شد. در اين مطالعه چهار رقم توت فرنگي به نام هاي آليسو، سلوا، گاويتا و کامارسا کشت شد و تغذيه بوته ها با استفاده از پنج محلول غذايي، حاوي مقدار ثابت نيترات و مقدار متغير آمونيوم انجام گرفت. در تابستان وزن خشک اندام هوايي و نسبت آن به وزن خشک ريشه به ترتيب با افزايش نيتروژن آمونيومي از صفر به 0.25 و از 0.25 به 0.5 ميلي مولار به حداکثر مقدار خود رسيد. نيتروژن آمونيومي سبب کاهش وزن خشک ريشه شد. رقم آليسو و رقم سلوا به ترتيب بيشترين وزن خشک اندام هوايي و وزن خشک ريشه را در بين چهار رقم داشتند. رقم گاويتا بيشترين تعداد ساقه رونده را توليد نمود. در زمستان، وزن خشک اندام هوايي و نسبت آن به وزن خشک ريشه در ارقام تغذيه شده با محلول غذايي محتوي 2 ميلي مولار آمونيوم حداکثر بود. با افزايش آمونيوم از صفر به 0.5 ميلي مولار، عملکرد ميوه کاهش و بعد افزايش يافت. رقم سلوا بيشترين وزن خشک ريشه و ميوه و رقم گاويتا بيشترين عملکرد و وزن تر ميوه را داشتند. رقم کامارسا بيشترين وزن خشک اندام هوايي را توليد نمود. در تابستان وزن خشک اندام هوايي و نسبت آن به وزن خشم ريشه به طور معني داري بيشتر از زمستان بود. در کل محلول غذايي محتوي 2 ميلي مولار آمونيوم و رقم گاويتا به علت توليد عملکرد بالا توصيه مي شوند.

كليد واژه: نيتروژن آمونيومي، نيتروژن نيتراتي، توت فرنگي، رشد رويشي، رشد زايشي

[ بازدید : 6526 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 23 / 9 / 1393 ] [ 18:54 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

اثر محلول پاشي برگي با كلريد كلسيم بر افزايش ماندگاري توت فرنگي رقم كردستان


اثر محلول پاشي برگي با كلريد كلسيم بر افزايش ماندگاري توت فرنگي رقم كردستان

نویسندگان: عطري مصطفي*, غلامي منصور, كرمي فرهاد
* گروه باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان
چکیده:

توت فرنگي يكي از محصولات با ارزش باغي است که عمر قفسه اي بسيار کوتاهي دارد. در اين پژوهش تاثير تيمار كلريد کلسيم بر بهبود عمر قفسه اي توت فرنگي رقم کردستان مورد بررسي قرار گرفت. بوته هاي توت فرنگي رقم کردستان، در دفعات مختلف (يکبار، دوبار و سه بار) و با غلظت هاي مختلف کلريد کلسيم (صفر، 0.3 و 0.5 درصد) محلول پاشي گرديدند. سپس ميوه هاي هم اندازه و هم رنگ (با قرمز شدگي حدود 75% براي هر ميوه) برداشت شده و برخي صفات شامل مواد جامد محلول كل، اسيديته كل، pH، سفتي بافت ميوه، مقدار آنتوسيانين، ميزان ماده خشك، مقدار كلسيم ميوه و ميزان وقوع پوسيدگي در ميوه ها اندازه گيري و مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که دوبار و سه بار محلول پاشي با غلظت هاي 0.3 و 0.5 درصد کلريدکلسيم، درصد پوسيدگي ميوه ها را به طور معني داري کاهش داد و در افزايش ماندگاري موثر بود. محلول پاشي با كلريدكلسيم تاثير اندكي بر ساير صفات مورد ارزيابي داشت. تكرار محلول پاشي در غلظت هاي مورد اشاره از کلريد کلسيم بر كاهش درصد پوسيدگي ميوه ها اثر معني داري داشت ولي بر ساير صفات تاثير معني داري مشاهده نگرديد.

كليد واژه: توت فرنگي، كلريد كلسيم، محلول پاشي، عمر قفسه اي، رقم كردستان

[ بازدید : 5491 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 23 / 9 / 1393 ] [ 18:49 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

خصوصیات نشاء مرغوب(گویلی)


از لحاظ سایز بوته ها به سه سری تقسیم می شوند.

A+: بوته های هستند که قطر طوقه بیش از 15 میلی متر دارند. بسیار مناسب هستند هرس گل و برگ کمتری نیاز دارند.

A: بوته هایی هستند که قطر طوقه 12 تا 15 میلی متر دارند. مناسب بوده هرس گل بیشتری نسبت به مورد اول نیاز دارند.

B: بوته هایی هستند که قطر طوقه کمتر از 12 میلی متر دارند. قابل توصیه نیستند زیرا نیاز به رشد رویشی بیشتری دارند.

اجتناب از وسوسه کشت گیاهان قبلی به عنوان گیاه جدید، این گیاهان ممکن است پناهگاهی برای آفات و بیماری ها باشند که به راحتی دیده نمی شوند.

خرید از نهالستان های معتبر که دارای گیاهان سالم از لحاظ نوع و رقم پر رشد، سالم، و عاری از آفات و بیماری می باشند امری ضروری است. گیاهان عاری از عوامل آلوده کننده دارای رشد بهتر، تولید میوه بالاتر و زنده مانی بالاتر می باشند، اما باید به خاطر داشت که این گیاهان هرچند در ابتدا عاری از هرگونه بیماری و آفت هستند اما از آلوده شدن مصون نیستند، و لازم است که احتیاط نمود که گیاهان کشت شده به ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا آلوده نشوند که این عوامل ضعیف شدن و از بین رفتن گیاهان را در پی دارد. بسیاری از جاها و نهالستان های مجوز داری که فروش سفارشی دارند گیاهان با کیفیت عالی به فروش می رسانند.

[ بازدید : 5087 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 3 / 2 / 1394 ] [ 19:30 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

ويژگيهاي ارقام برتر توت فرنگي جهان

ويژگيهاي ارقام برتر توت فرنگي


طبقه بندی ارقام توت فرنگی

بر اساس گفته محققان برای انتخاب واریته های مطلوب باید ویژگی های زیر را در نظر بگیریم:

1- واریته بعد از سومین برداشت، عملکرد بالا و اندازه میوه خود را حفظ نماید.

2- میوه پس از حمل و نقل استحکام خود را حفظ کرده و ظاهر خوبی داشته باشد.

3- کیفیت دسری که از میوه تهیه می شود، مطلوب باشد.

4- کیفیت تولید فراورده های حاصل از میوه، خوب باشد(رنگ پوست و رنگ گوشت میوه قرمز و براق باشد، کلاهک سبز رنگ میوه به راحتی حذف شود، میوه ها هم اندازه و هم شکل باشند، اندازه میوه در حد متوسط باشد، میوه بتواند شکل خود را حفظ کند، بافت میوه ترد و محکم باشد و نهایتاً در زمان برداشت تلفات میوه کمتر باشد.)

5- رسیدن محصول در زمان مناسبی صورت گیرد.

6- در برابر آفات و بیماری ها مقاوم باشد.

رديف

رقم

عادت ميوه‌دهي

ويژگيهاي بارز

1

AlBion

(آلبيون)

روز خنثي

مقاوم در برابر ورتيسليوم و پوسيدگي طوقه (فيتوفتورائي)، نسبتاً مقاوم به پوسيدگي طوقه (آنتراكنوزي)، رقم جانشين ديامنت. در سال 2006 در دانشگاه دیویس کالیفرنیا اصلاح و معرفی شده است.

2

Allstar

(آلاستار)

ميان رس

مقاومت نسبي به ورتيسليوم، دامنه سازگاري بالا به مناطق مختلف كشت، مقاوم به بيماري پوسيدگي ريشه (Red stell). قابلیت کشت در مناطق گرم. در سال 1981 در آمریکا اصلاح و معرفی شده است.

3

Asia

(اسيا)

زود تا ميان‌رس

یک رقم ایتالیایی میانرس که در سال 2005 اصلاح و معرفی شده است. متحمل به اکثر بيماريهاي ريشه، مستعد ابتلا به كپك، مقاوم به سرما اما مناسب کشت در مناطق مرطوب نمی باشد.

4

Cabot

(كبوت)

ميان‌رس

ميوه درشت، مقاومت نسبي به سرماي زمستان و عوامل بيماريزا، براي مناطق خنك مناسب است. حساس به قارچ Botrytis و پوسيدگي طوقه اما برای مناطق بسیار سرد مناسب است.

5

Chandler

(چندلر)

زودرس

مناسب براي مناطق گرم، به آنتراکنوز حساس است. رقمی قدیمی است و در کلکسیون سنندج هم داریم.

6

Earliglow

(ارلي گلو)

زودرس

مقاوم به پوسيدگي ريشه ((Red stell و مقاومت نسبي به پوسيدگي ورتيسليوم،

طعم عالي. این رقم قدیمی است و در سال 1975 اصلاح شده است.

7

Elegance

(الگانس)

ديررس

در سال 2009 در ایستگاه ایست مالینگ انگلستان اصلاح شده است.مقاومت نسبي به پوسيدگي طوقه و ورتيسليوم اما به سفیدک آردی حساس بوده و مناسب مناطق مرطوب مانند شمال ایران نمی باشد.

8

Elsanta

(السانتا)

ميان‌رس

رقم سازگار با بيشتر خاكها، رنگ ميوه قرمز متمايل به نارنجي، ماندگاري خوب و حمل و نقل مناسب و طعم مطلوبی دارد.

9

Honeoye

(هونيو)

زود تا ميان‌رس

يكي از مهمترين رقمها در 20 سال گذشته، تنها عیبی که دارد عدم مقاومت به بیماریهای خاکزی است وگرنه رقم خوبی است.

10

Jewel

(جوول)

ميان‌رس تا ديررس

(رقم روز خنثي)

مقاومت نسبي به سرماي زمستان، مقاوم به لكه برگي و پوسيدگي ريشه و كپك پودري و

پوسيدگي ريشه و ورتيسليوم، دوره باردهي طولاني، ميوه درشت و سفت و با رنگ زيبا،

از مهمترين رقمهاي دنيا است اگرچه مقاومتی در برابر بیماریها ندارد.

11

Roxana

(ركسانا)

ديررس

بسيار مقاوم در برابر اکثر بيماريهاي ريشه، سفیدک حقیقی و لکه برگی اما کاملاً حساس به پوسیدگی لکه سیاه میوه. در سال 2001 در ایتالیا اصلاح شده است.

12

AROMAS

(آروماس)

رقم روز خنثي

پرمحصول با میوه های درشت و سفت به رنگ قرمز تیره با طعم عالي. مناسب تازه خوری و مناسب فرآوری، مقاومت نسبي به قارچ، كنه، عنكبوت، به رقم سلوا برتري دارد. به ورتیسیلیوم و لکه برگی نسبتاً حساس است. شرایط نامساعد محیطی را تحمل می کند.

13

Monterey

(مونتري)

رقم نسبتاً روز خنثي

الگوي توليدي مشابه آلبيون اما ميوه درشتر و با سفتي كمتر دارد. حساس به سفیدک حقیقی، يكي از رقمهاي خوب كاليفرنيا است گه در سال 2009 معرفی شده است.

14

HOOD-USDA

(هود-يواس دي آ)

روز كوتاه- ميان‌رس

ميوه بزرگ و گرد و مخروطي با پوست براق به رنگ قرمز روشن ، ميوه سفت و با طعم عالي، از ارقام بسیار مناسب براي فرآوری و تهيه مربا

[ بازدید : 5314 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 2 / 2 / 1394 ] [ 14:40 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

مناطق كشت توت فرنگي در استان كردستان:


مناطق كشت و پرورش توت فرنگي در استان كردستان:

در استان كردستان كشت و كارتوت فرنگي به طور عمده درمحدوده واقع بين شهرستانهاي سنندج، كامياران و مريوان انجام مي شود. اين مناطق عبارتند از شيلان، علي آباد شيلان، لنج آباد شينه، شينه، موينه، قصريان، خليفه ترخان، آسكران، بزلانه، كچله، كاني ليلي و امسانه، كنكره، كوانه، عباس آباد، هلوشان، بوانه، باخله، لايين، توانكش، يغواسي، بيار، سربناو، يمينان عليا، نير، محراب، تنگيسر، هنگيمن، طاء، دولاب، نزاز، سرچي، كوله ساره، نجف آباد، ماسان، فارس آباد، پير باغ، فرج آباد، مير گه سار، دژن، شاهيني، پشاباد، كاشتر، بزوش، كارزاني، گليان، آساوله، مرواريد، يختخان، خامسان، سمان، هوانله، نران، سميران، قورخ، سياناو، بوربان، انگوژان، كويك، پنيران، دانان، يمينان عليا، يمينان سفلي، عباس آباد، گاوشان، تيانه، فقيه سليمان، دول كرو، سنگ سفيد، قران ككره ول، نشور عليا، نشور سفلي، تكيه گلين، اندر، هشلي، توريور، حلوان، شيان، هشه ميز، دره كوله، خانقاه، تخته، پتلي در، كره سي، ملكشان عليا، ملكشان سفلي، كاني مشكان، كيلانه، عنبر پزان، كرجو، آرندان، باباريز، قليان، حسن آباد، دوشان، نايسر، خشكه دول، برزآب ، انديمن، نزارخانقاه، هويه، سرهويه، برقورو، سرخه توت، پالنگان، گواز، سرريز، كاني جين بيك، پايگلان، ژنين، سوره تو، تفين، ژريژه، سرونال، نياوه، خانقاه، درورود، بيساران، آريان، چشمي در، بوريدر، دانيكش، دادانه، تفين، ويسه، ني، سيانا ، نگل و كاني سانان و...

[ بازدید : 6060 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 7 / 10 / 1393 ] [ 20:04 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

اسامی 450 رقم از ارقام توت فرنگی


اسامی 450رقم از ارقام توت فرنگی جهان


Adriana

Agana

Aiko
Alice
Aliso
Allstar
Amazone
Ananaserdbeere
Ananasova Rodnicka
Andana
Annapolis
Annelie
Anneliese
Antara
Aphrodite
Apollo
Appetita
Aprikose
Aptos
Arista
Aroma
Asieta
Asinigra
Asiprima
Asiropa
Assigerla
Astino
Atomka
Aurora
Aurore
Ava
Avamaria
Avant Tout
B 709
B 710
B 711
B 712
Bäumchen
Bavo
Bella
Belrubi
Bemanil
Benton
Berluta
Blomidon
BO 204
Bogota
Bolero
Bomba
Bounty
Brandenburg
Brio
BÜ 86018/O1 V2
BÜ 86023/02V1
BÜ 88005/04V1
BÜ 88009/O2V2
BÜ 88009/O3V2
BÜ 88016/02V1
Calea
Calypso
Camarosa
Cambridge Early
Cambridge Early Pine
Cambridge Favorite
Cambridge Favourite
Cambridge Forerunner
Cambridge Late Pine
Cambridge Prizewinner
Cambridge Vigour
Camino Real
Canoga
Capitola
Cardinal
Carezza
Carisma
Carlsbad
Carmen
Carolina Superba
Cartcua
Cartuno
Chandler
Chanil
Chile-Erdbeere
Cifrance
Cigaline
Cigoulette
Cilady
Ciloe
Cirafine
Cireine
CIV B 27
Civka
Civmad
Clery
Confitura
Coral
Cornelia Pötschke
Cornwallis
Coronets Tresor des Alpes
Cortina
Cosima PDE
CP IDA
CPO-84044
Crimson King
CRPO-88246
Crusader
Cruz
Cuesta
Dana
Dania
Darestival
Darlibelle
Darline
Darrow
Darselect
Darsidor
Darstar
Delikatessa
Delite
Demerland
Demetra
Desna
Deutsch Evern
Deutsch Evern Bromba
Deutsch Everns Bromba
Deutsch Everns Solweta
Direktor Paul Wallbaum
Dithmarschen
Don
Dorena
Douglas
Dresden
Dubruska
Dukat
Dulcita
Duretta
Durval
Early Bommel
Earlydawn
Earlyglow
Eggers 29/56
Elan
Elin
Elista
Elsanta
Elsegarde
Elsinore
Elvira
EM 1008
EM 1039
EM 1103
EM 1108
EM 1119
EM 1125
EM 1159
EM 834
EM 835
EM 884
EM 972
Eroma
Eros
Etna
Eva Macherauch
Everest
Evie 2
Evita
Famosa
Favette
Favor
Favorita
Ferma
Fern
Ferrara
Fertödi
Festiva
Festivalnaja
Fiesta
Figaro
Finessa
Flamenco
Fletcher
Florence
Florika
Fortuna
Frabella
Fraburga
Fracunda
Fragana
Fragaria chiloensis
Fragaria daltoniana
Fragaria iinumae
Fragaria iturupensis
Fragaria moupinensis
Fragaria moschata
Fragaria nilgerrensis
Fragaria nipponica
Fragaria nubicola
Fragaria orientalis
Fragaria vesca
Fragaria vesca
'Alexandria'
Fragaria vesca 'Alpine'
Fragaria vesca 'Baron Solemacher'
Fragaria vesca 'Mignonette'
Fragaria virginiana
Fragaria viridis
Fragaria yezoensis
Fragaria x ananassa
Fragaria x vescana

Fraginetta
Fralona
Framosa
Framura
Francesco
Fraroma
Frasanta
Fratina
Fresca
Freya
Frida
Frigg
Frikonsa
Fructana
Fructarella
Fructarina
Frühe aus Melitopol
Früheste der Frühen
Futura
Gardena
Garriguette
Gartenerdbeere
Gärtner Pötschkes Jub. Verb.
Gärtner Pötschkes Rotar.
Gaviota
Gawes Royal
Gelria
Gento
Georg Soltwedel
Gerida
Gigana
Gilbert
Glasa
Glooscap
Gloria
Gorella
Gorella White Pulp
Gourmella
Grande
Grandiosa
Guardian
Guardien
Hamburg
Hanna
Hansa
Hapil
Harvester
Hausgarten
Havelland
Hecker
Heidekind
Heidi
Heinemanns Unerschöpfliche
Herbstfreude
Herz As
Herzbergs Triumph
Hiku
Hildegard Pötschke
Hobdoel
Hobottrese
Hobthurcon
Hobthurmarcin
Hobthurmardu
Hobthurmarqua
Hobthurmarsei
Hobthurmarun
Hobthurmatre
Holiday
Höltges Rheingauperle
Honeoye
Hood
Horstiana
Hülskis Klon 42
Idea
Idil
Ilseta
Imtraga
Induka
Inga
Inge Sturm
Irma
Irmgarda
Irvine
Jacunda
Jamaska
Jena 1
Jena 2
Jena 3
Jena 8
Jescou
Jewel
Joerica
Joghana
Jubilee
Jucunda
Julietta
Julyana
Jumbo
Junimorgen
Junita
Jurica
Juspa
K 9701
Kaisers Sämling
Karan
Karina
Karla
Karola
Kimberly
Kindergarten
Kletterstar 2000
Knackelbeere
Komet
Konia
Königin Luise
Korbinskaya rannyaya
Korona
Laguna
Lambada
Laroma
Lateglow
Laxtons Noble
Lekoberluda
Leo Alba
Lester
Lidka
Lihama
Lina
Linn
Litessa
Loran
Lumina
Macherauchs Dauerernte
Macherauchs Frühernte
Macherauchs Marieva
Macherauchs Späternte
Machern
Madame Moutot
Madeleine
Mae
Magic
Mainperle
Majoral
Mamie
Mara de Bois
Mara des Bois
Marajacq
Marascor
Marastar
Marie France
Marieva
Markee
Marlate
Marloun
Marmion
Mars
Matis
Maxim
Maxima
Maya
Megana
Mellany
Merkur
Merton Dawn
Merton Herold
Merton Prinzess
Mic Mac
Midway
Mieze Schindler
Milcin
Milprima
Milsei
Mimek
Miranda
Montrose
Moschata
Moschus-Erdbeere
Mrak
Muir
Münchner Blut
Münchner Kindl
Murzinka
Mysovka
Nancy
Natascha
Neride
Nicolla
Nordika
Oberschlesien
Oda
Onda
Onebor
Optima
Orion
Oso Grande
Ostara
Osterfee
Pajaro
Pamela
Pandora
Pantagruella
Panther
Papa Lange
Parker
Paros
Patty
Paula
PDE 101
Pegasus
Peltata
Pemica
Perfection
Pervagata
Petrina
Pikan
Pink Panda
Pocahontas
Polka
Precoce di Romagna
Precosa
Precosana
Premial
PRI 9803
Primek
Primella
Primera
Prinz Julius Ernst
Prof. Dr. Settegast
Providence
Puget Beauty
Pyretta
Queen Elisa
Quellana
Rabunda
Rafzusen
Rapella
Raritan
Raveno
Rebecka
Red Coat
Redchief
Redgauntlet
Redglow
Regina
Reusraths Allerfrüheste
Revada
Rhapsody
Rheingold
Rigensa
Rina
Rita
Rival
Roman
Romata
Roreal
Rosalinda
Rosella
Rosenta
Rosie
Roter Regen
Roxana
Rubia
Rubin
Rubina
Rupine
Sachsen
Saint Claude
Saint Pierre
Saint-Pierre
Saladin
Salina
Salinas
Sanavit
Santana
Sara
Savio
Scharlach-Erdbeere
Schloß Horneburg
Scott
Seascape
Seducta
Seligra
Sella
Selva
Senga Dulcita
Senga Gigana
Senga Litessa
Senga Precosa
Senga Precosana
Senga Sengana
Sentessa
Sentinel
Sequoia
Serenata
Shasta
Sieger
Siletz
Silver Jubilee
Silvia
Sima
Sivetta
Sobol
Solotaya
Sommertraum
Sonata
Sonjana
Sophie
Soquel
Sorpresa
Souvenir de Charles Machiroux
Spadeka
Sparke
Sparkles Strawberry
Späte Leopold
Späte Margarete
Splendida
Stoplight
Stugarta
Sturms Zuckersüße
Success
Sumner
Sunrise
Sunset
Surecrop
Surprise des Halles
Susy
Suzana
Sweet Charlie
Sweet Delight
Sweetheart
Symphony
Tabea
Tago
Talisman
Tamella
Tarda
Tardive di Romagna
Templar
Temple Strawberry
Tenira
Thibero
Thielesa
Thulana
Thuriga
Tigaiga
Tina 77
Tioga
Titan
Toro
Torrey
Totem
Tribute
Triscana
Tristar
Troubadour
Trumpeter
Tufts
Tustin
Unermüdliche
V. S. 1924
Valery
Valeta
Veestar
Vesper
Vicoda
Vigerla
Vilanova
Vima Xama
Vola
Wädenswil 5
Wädenswil 6
Wädenswil 7
Wädenswil 8
Walderdbeere
Weghorna
Weiße Ananas
Weriana
White Pine
Wodiana
Wunder von Köthen
Xenion
Xima
Yamaska
Ydun
Yolo
Zanta
Zarathustra
Zefyr
Ziererdbeere
Zuckerhut

[ بازدید : 5053 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 29 / 8 / 1393 ] [ 14:30 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

بیماری های توت فرنگی

بیماری های توت فرنگی

الف-بیماری های قارچی

سفیدک پودری

عامل بیماری :Sphaerotheca macularis

این بیماری باعث کاهش رشد بوته ها ، میزان محصول و همچنین کیفیت میوه می شود.عامل بیماری کلیه اندام های هوایی ازقبیل برگ گل ودم میوه رادر برگرفته که در صورت الودگی میوه وگل خسارت شدید است.درجه حرارت مناسب گسترش بیماری16الی27درجه سانتیگراد بوده ودرشرایط رطوبت نسبی بالا حتی دربرگ های خشک فعالیت عامل بیماری زیاداست.

مدیریت:

-جمع اوری و حذف بقایای الوده محل زمستان گذرانی

-استفاده از ارقام مقاوم

-ایجاد نورکافی

-کنترل بیولوژیگی بااستفاده ازقارچAmpelomyces Quisqualis بانام تجاری AQ10

-سم پاشی باقارچکش های بنومیل یاکاپیتان در زمان میوه دهی

سفیدک پودری توت فرنگیسفیدک پودری توت فرنگی

سفیدک پودری توت فرنگی

سوختگی برگ توت فرنگی

عامل بیماری:Diplocarpon earlianum

این بیماری در هوای گرم شدت دارد.خیس بودن سطح برگ به مدت بیش از12ساعت وهمچنین درجه حرارت 27الی30درجه سانتیگراد زمینه رابرای بیماری مستعد می کند.علائم درابتدا به صورت لکه های مجزا بی شکل ودراندازه های مختلف است.درسطح فوقانی برگ لکه ها به رنگ صورتی تاقرمز است که در صورت شدت الودگی گیاه سوخته به نظر می رسد.لکه ها 6الی 15روز پس از الودگی ظاهر می شوند.

مدیریت:

-استفاده ازارقام مقاوم

-جمع اوری بقایای گیاهی الوده

-تهویه مناسب و نورکافی

-استفاده از نشاءهای سالم

-کنترل علف های هرز

-کنترل شیمیایی باسموم مناسب ازقبیل تیوفانات متیل

سوختگی برگ توت فرنگی

سوختگی برک توت فرنگی

سوختگی برگ و پوسیدگی میوه

عامل بیماری:Phomopsis obsurans

یکی از بیماری های مهم اندام های هوایی است.لکه های اولیه برروی پهنک برگ کروی شکل ودارای حاشیه قرمز رنگ است.لکه ها درکنار رگبرگ هابه صورت V شکل است که قسمت پهن ان به طرف لبه برگ میباشد.لکه های صورتی رنگ وابسوخته برروی میوه ظاهرشده که به مروربزرگ وبه رنگ قهوه ای تاقهوه ای تیره در مرکزباحاشیه قهوه ای روشن در می ایند.قسمت وسط بافت الوده به تدریج سخت می شود.

مدیریت:

-استفاده از نشاءهای عاری از بیماری

-کاشت درخاک دارای زهکش وتهویه مناسب

-حذف علف های هرز

-استفاده از قارچکش های کاپیتان یاایپرودیون

سوختگی میوه و برگ توت فرنگی

سوختگی برگ و میوه توت فرنگی

لکه برگی معمولی

عامل بیماری:Mycosphaerella fragariae

علائم درابتدابه صورت لکه های کوچک کروی به رنگ ارغوانی تا قرمزودرسطح فوقانی برگ تشکیل می شود.ناحیه مرکزی لکه ها به تدریج به رنگ خاکستری تاسیاه درامده درحالی که کناره ها صورتی رنگ باقی می ماند.درصورت بالابودن رطوبت ودرجه حرارت لکه های زرد رنگ بدون حاشیه به وجود می ایند.بیشترین درصد الودگی درصورت وجود دمای 27الی33درجه سانتی گرادومدت زمان خیس بودن سطح برگ به مدت 4الی6ساعت است.

مدیریت:

-ایجادشرایط مطلوب درگلخانه شامل نوردهی مناسب تهویه خوب

-ارقام مقاوم

-رعایت بهداشت زراعی

-استفاده ازقارچکش های مناسب مانندکلروتالونیل دراوایل رشدوتکرار سم پاشی به فاصله 10الی 14روز

لکه برگی معمولی توت فرنگی

آنتراکنوز

عامل بیماری:Colletotrichum spp

دوفرم مهم بیماری پوسیدگی طوقه وپوسیدگی میوه می باشند.لکه های اولیه به صورت نقاط کوچک وقهوه ای رنگ روی ساقه رونده ودمبرگ ظاهر می شوند.الودگی در مواردی باعث ایجادشکاف درساقه شده ودرصورت الوده شدن دمبرگ وساقه رونده کل گیاه خشک می شود.لکه های روی میوه به حالت ابسوخته وسفیدرنگ بوده که پس از گسترش به رنگ خاکستری روشن تاقهوه ای تغییرمی یابند.میوه های الوده به حالت خشک ومومیایی درامده به صورت اویزان برروی بوته باقی می مانند.

مدیریت:

-استفاده ازبوته های سالم

-استفاده ازمالچ پلاستیکی دربین ردیف ها

- جمع اوری وازبین بردن میوه های الوده

-کنترل شیمیایی بااستفاده ازقارچکش ها حفاظتی اززمان گل تابرداشت میوه با سمومی مانندکاپیتان

آنتراکنوز توت فرنگی

آنتراکنوز توت فرنگی

کپک یا پوسیدگی خاکستری

عامل بیماری:Botrytis cinerea

یکی ازبیماری های مهم توت فرنگی بخصوص درشرایط گرم ومرطوب است.عامل بیماری گل ومیوه را الوده می کند.الودگی درقسمت انتهایی میوه شروع شده وبه سایربخش ها گسترش می یابد.بافت گیاه درناحیه الوده نرم وابکی خواهدبود.میوه روی بوته به حالت خشک ومومیایی باقی می ماند.گسترش بیماری دردرجه حرارت 20الی 30درجه سانتی گرادورطوبت نسبی بالا می باشد.بررسی نشان داده که الودگی میوه در مرحله گلدهی بوده ولی علائم درزمان تشکیل میوه ظاهر می شود.

مدیریت:

-رعایت فاصله کاشت مناسب

-دقت درزمان ومیزان کوددهی

-پوشاندن بین ردیف ها بامالچ جهت عدم تماس میوه باخاک

-نوردهی وزهکش مناسب

-برداشت به موقع

-جمع اوری بوته های الوده وازبین بردن ان ها

-کنترل شیمیایی باسموم مناسب مانند کاپیتان وتیرام

کپک خاکستری توت فرنگی یا بوتریتیس

کپک خاکستری توت فرنگی

پوسیدگی چرمی

عامل بیماری:Phytophthora cactorum

بالابودن رطوبت درزمان برداشت موجب بروز الودگی تاسطح50 درصدمی گردد.قارچ عامل بیماری خاکزی بوده که درحالت معمول میوه را الوده می کند ولی گاهی الودگی گل وپوسیدگی طوقه نیز گزارش شده است.درمیوه نارس وسبزنواحی الوده شده به صورت قهوه ای تیره ویاسبزبا حاشیه قهوه ای دیده می شود.

مدیریت :

-کاشت نشاءدرخاک دارای زهکش مناسب

-استفاده از مالچ پلاستیکی دربین ردیف ها وبوته ها

-کنترل بیولوژیکی به وسیله باکتریSerratia plymuthica قبل از کاشت

-استفاده ازقارچکش های ریدومیل یا الیت

پوسیدگی چرمی یا فایتوفترا در توت فرنگی

پویسدگی چرمی توت فرنگی

پوسیدگی آبکی میوه

عامل بیماری:Rhizopus stolonifer

پوسیدگی آبکی میوه یک بیماری پس ازبرداشت ودرحین انبرداری است.لکه های ابسوخته وتغییررنگ یافته برروی میوه به وجود می ایند.میوه به سرعت نرم ولهیده می شود.عامل بیماری ازطریق زخم وارد میوه می شود.

مدیریت:

-انتقال سریع میوه برداشت شده به سردخانه

-برداشت میوه درصبح زود

-اقدامات بهداشتی ازقبیل جلوگیری اززخمی شدن میوه

رایزوپوس یا پوسیدگی آبکی توت فرنگی

پوسیدگی آبکی توت فرنگی

پژمردگی ورتیسلیومی

عامل بیماری:Verticillium albo-atrum

ازعوامل مهم درمحدود کردن کاشت توت فرنگی است.قارچ عامل بیماری دوام بالایی در خاک داشته وتا25 سال درخاک می ماند.اولین علائم دربوته های تازه کاشته شده ودرزمان تولید ساقه های رونده ظاهرمی شود.درگیاهان الوده برگ های مسن تروخارجی تر خشک شده،می افتند و درلبه ها وبین رگبرگها به رنگ زردتاقهوه ای تیره در می ایند.بوته های کاملا الوده کوتوله مانده وبرگ های کوچک وزردرنگ تولید می کنند.درجه حرارت مناسب برای قارچ 12الی30درجه بوده که دمای بهینه 21الی24درجه است.

مدیریت:

-کاشت درشرایط بانورکافی وزهکش مناسب

-ارقام مقاوم وبوته های سالم

-اجتناب ازمصرف بی رویه کود ازته

-ضدعفونی خاک قبل از کاشت با کلروپیکرین33% ومتیل بروماید66%

پژمردگی ورتیسلیومی توت فرنگی

پژمردگی ورتیسلیومی توت فرنگی

پوسیدگی طوقه ناشی ازفیتوفترا

عامل بیماری:Phytophthora spp

ازبیماری های مهم توت فرنگی می باشد.درابتدابوته ها وبرگ ها کوچک می شوند.پژمردگی ناگهانی بوته های الوده منجربه مرگ ناگهانی کل بوته درمدت زمانی کوتاه می شود. دربرش عرضی ناحیه الوده طوقه،خطوط قهوه ای رنگ بافت نکروزه دیده می شود.بالاترین میزان خسارت درمرحله گلدهی تابرداشت به چشم می خورد.

مدیریت:

-استفاده ازارقام مقاوم

-استفاده ازبوته های سالم

-زهکشی مناسب خاک

-ضدعفونی خاک بامتیل بروماید،تلون یاکلروپیکرین قبل ازکاشت

پوسیدگی مغزریشه (ریشه قرمز)

عامل بیماری:Phytophtora fragariae

درزمان گلدهی،برگ های جوان به رنگ سبز-ابی وبرگ های مسن تر به رنگ زرد،نارنجی یاقرمز خواهندبود.ریشه الوده انشعابات فرعی کمتری دارد.ناحیه خارجی ریشه سفیدرنگ باقی می ماند،ولی چنانچه مقطع طولی ازریشه پوسیده گرفته شود،قسمت اوندی به صورت نوار قرمزتاقهوه ای دیده می شود.الودگی در7الی25درجه رخ می دهد.

مدیریت:

-زهکشی مناسب خاک

-استفاده ازبوته های سالم

-کنترل شیمیایی قبل از کاشت

پوسیدگی طوقه ناشی ازفیتوفترا در توت فرنگی

پوسیدگی طوقه ناشی ازفیتوفترا

پوسیدگی طوقه و ریشه (بلایت جنوبی)

عامل بیماری:Sclerotium rolfsii

عامل بیماری گیاه رادرمحل تماس باسطح خاک مورد حمله قرارداده وبا الوده کردن ریشه وطوقه موجب مرگ ناگهانی بوته می شود.لکه های قهوه ای تیره بر روی ساقه یاطوقه زیرسطح خاک به وجود می ایندکه تشخیص انها سخت است.قارچ به صورت سختینه روی بقایای محصول باقی می ماند.

مدیریت:

-اقدامات بهداشتی ازقبیل حذف بقایاوبوته های الوده

-اجتناب از کشت درخاک دارای سابقه بیماری

-ضدعفونی خاک قبل از کاشت گیاه

ب-بیماری های باکتریایی

بلایت جنوبی توت فرنگی

بلایت جنوبی توت فرنگی

لکه برگی زاویه دار

عامل بیماری:Xanthomonas fragariae

علائم برروی اندام های مختلف گیاه ظاهرمیشود.دربرگ ها لکه های ابسوخته وکوچک درسطح تحتانی برگ ایجادمیشود.لکه هادرحالت معمول به رنگ سبزتیره می باشند ولی به تدریج به رنگ قرمز تا قهوه ای ودرمواردی به فرم نکروزه در می ایند.

مشخصه بیماری،وجودزخم های شفاف دربرابرتابش نور وزخم هایی به رنگ تیره درمعرض انعکاس نور است.درجه حرارت 20سانتی گراددر روزبرای فعالیت باکتری مناسب است.

مدیریت:

-استفاده ازارقام مقاوم

-حذف بقایای گیاه الوده

لکه برگی زاویه دار توت فرنگی

لکه برگی زاویه دار توت فرنگی

پژمردگی باکتریایی

عامل بیماری:Ralstonia solanacearum

این بیماری در روی نشاءهای توت فرنگی ایجاد می شود.باکتری به تعدادی ازسلول های اوندچوبی نشاءهای جوان حمله می کندکه دراین موارد بافت های پارانشیمی راترجیح می دهد،درنتیجه حفره های بزرگ ناشی ازتجزیه توسط لیزین که مملوازسلول های باکتری هستند تشکیل می شوند.

مدیریت:

-کاشت بوته های سالم

-نوردهی،تهویه وزهکشی مناسب

-استفاده از کودازته فقط درزمان کاشت

-رعایت فاصله مناسب کاشت

[ بازدید : 2963 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 12 / 10 / 1395 ] [ 23:18 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

لینک کانال و گروه توت فرنگی کوردستان

https://telegram.me/joinchat/DEDacD4FMYuNcnB6-vHQfQ

🍓 سوپر گروه توت فرنگی کردستان🍓

لینک کانال توت فرنگی کوردستان

https://telegram.me/KurdistanStrawberriesGavili

محمد گویلی، کارشناس ارشد باغبانی،مشاوره کشت مزرعه ای و گلخانه ای(هایدروپونیک)توت فرنگی

[ بازدید : 3218 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 11 / 10 / 1395 ] [ 18:58 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

تولید توت فرنگی به روش هیدروپونیک یکی از سودآورترین تولیدها در بین سایر محصولات گلخانه است


کشت توت‌فرنگی به شیوه هیدروپونیک از سودآورترین روش های تولید گلخانه ای است

شناسهٔ خبر: 3690459 -
سنندج- یکی از اعضای انجمن هیدروپونیک ایران عنوان کرد: تولید توت فرنگی به سبک هیدروپونیک در حال حاضر یکی از سودآورترین تولیدها در بین سایر محصولات گلخانه ای است.

محمد گویلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهربه مزیت ها و معایب کشت هیدروپونیک در کردستان اشاره کرد و گفت: افزایش ۴ تا ۱۰ برابری عملکرد محصول نسبت به کشت های خاکی و کاهش مصرف آب به میزان یک سوم تا یک پنجم از جمله مزایای کشت به روش هیدروپونیک است.

وی با بیان اینکه هیدروپونیک فن كاشت گياهان بدون خاك است، عنوان کرد: امکان تولید محصول در اراضی و مکان های غیرقابل کشت، کاهش آفات و بیماری ها، تولید محصول سالم، افزایش کیفیت محصول به میزان چند برابر و تولید خارج از فصل محصول از دیگر مزایای کشت به صورت هیدروپونیک است.

وی به معایب این شیوه ازکشت هم اشاره کرد واظهارداشت: بالابودن هزینه اولیه راه اندازی سیستم و نیاز به دانش فنی و آب با کیفیت ازجمله مواردی است که می توان گفت منجر به عدم استقبال تولیدکنندگان و کشاورزان از آن شده است.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران در پاسخ به این سوال که آیا بستر این نوع کشت در استان کردستان هم فراهم است، بیان کرد: کردستان ظرفیت ایجاد و توسعه کشت محصولات به روش هیدروپونیک را دارد واین مهم نیاز به همت مسئولان استان دارد که متاسفانه تاکنون فکرراه اندازی و توسعه این صنعت به ذهن مسئولان خطور نکرده است.

گویلی با بیان اینکه هر محصولی را می‌توان در هایدروپونیک پرورش داد، بیان کرد: اما کشت تجاری گوجه فرنگی، خیار، توت فرنگی، گیاهان زینتی، کاهو و گیاهان دارویی به این شیوه در دنیا بیشتر رایج است.

وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شیوه کشت محصولات به صورت هیدروپونیک فقط در محیط گلخانه امکان پذیر است، گفت: خیر اگر شرایط محیطی اجازه بدهد می‌توان این کشت را در هوای آزاد هم انجام داد، به گونه ای که بسیاری از مزارع در ایالت کالیفرنیای آمریکا از سیستم کشت بدون خاک برای پرورش توت فرنگی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: تعداد گلخانه های که در استان کردستان از طریق کشت بدون خاک(هیدروپونیک) اقدام به تولید محصول می کنند به پنج واحد هم نمی رسد.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران با اشاره به اینکه بسیاری از استان های کشور به تازگی در بحث کشت بدون خاک توت فرنگی فعالیت خود را آغاز کردند، عنوان کرد: انتظار می رود استان کردستان نیز در این بخش فعالیت بیشتری داشته باشد تا همانگونه که باهمت کشاورزای استان در زمینه کشت خاکی و مزرعه ای رکورد دار تولید در کشور هستند در بخش گلخانه هم حرفی برای گفتن داشته باشند.

گویلی اعلام کرد: تولید توت فرنگی به روش هیدروپونیک در حال حاضر یکی از پرسود ترین تولیدها در بین سایر محصولات گلخانه ای است.

‌ورود فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی به بخش تولید روند توسعه در این بخش را سرعت بخشیده است

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت کشاورزی استان کردستان به ویژه حوزه باغبانی اشاره کرد و گفت: کمبود دانش فنی، غیر فعال بودن بخش ترویج در استان، عدم تخصیص آب به مناطق مستعد باغبانی در استان، نبود بازار مطمئن و خرید تضمینی در حوزه محصولات باغبانی، واسطه گری، نداشتن راه های مناسب و جاده های بین مزارع مناسب، دوری از بازار های مصرف از جمله مواردی است که وضعیت کشاورزی استان به ویژه در بخش باغبانی را با مشکلاتی مواجه کرده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه استان در تمامی حوزه های کشاورزی به خصوص باغبانی از لحاظ مسائل ترویجی وضعیت مطلوبی ندارد.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران ادامه داد: ورود فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در چند سال اخیر به عرصه های تولیدی بخش کشاورزی منجر به ایجاد تحرک و توسعه در این بخش شده است.

گویلی عنوان کرد: وجود عواملی مانند اقلیم مناسب، نیروی کار فراوان، مرزی بودن استان و وجود آب های با کیفیت بالا برای آبیاری باعث شده که کردستان پتانسیل بالایی در زمینه کشاورزی داشته باشد.

وی اضافه کرد: اما این پتانسیل بالقوه باید به بالفعل تبدیل شود و این مهم نیاز به تلاش و برنامه ریزی مسئولان و همکاری مردم دارد.

وی اظهارداشت: خوشبختانه در طی پنج سال اخیر با افزایش ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به صنعت توت فرنگی در استان شاهد افزایش چشم گیری در افزایش میزان سطح کشت و عملکرد در مزارع استان بوده ایم.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران بیان کرد: اما متاسفانه واسطه گری و نبودقیمت تضمینی باعث افت قیمت این محصول به ویژه در سال گذشته شد که رفع این مشکل نیاز به برنامه ریزی جامعی دارد.

گویلی هزینه بالای تولید و عدم ماندگاری توت فرنگی را دو عامل محدود کننده افزایش سطح زیر کشت این محصول ذکر کرد و افزود: اگر این دو عامل برطرف و بازار مصرف مناسب برای صادرات این محصول ایجاد شود می‌توان به افزایش سطح زیر کشت و تولید آن در کشور امیدوار بود.

[ بازدید : 2571 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 2 / 4 / 1395 ] [ 16:38 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

لینک سوپر گروه توت فرنگی کاران کردستان با مدیریت محمد گویلی


https://telegram.me/joinchat/DEDacD4FMYuNcnB6-vHQfQ
🍓 سوپر گروه توت فرنگی کردستان🍓
لینک کانال توت فرنگی کوردستان
https://telegram.me/KurdistanStrawberriesGavili
محمد گویلی، کارشناس ارشد باغبانی،مشاوره کشت مزرعه ای و گلخانه ای(هایدروپونیک)توت فرنگی

[ بازدید : 5291 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]


ادامه مطلب

[ 28 / 2 / 1395 ] [ 23:30 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

اثر عوامل محیطی روی رشد و نمو توت فرنگی

اثر عوامل محیطی روی رشد و نمو توت فرنگی

توت فرنگی گیاهی است که در خاکهای مختلف تقریبا سازگار است با این وجود خاکهای عمیق نرم با بافت شنی رسی را ترجیح می‌دهد. بهترین PH برای توت فرنگی 5.5 تا 6.5 می‌باشد. اگر میزان آهک خاک از حد مجاز بیشتر باشد عارضه کلروز یا زرد شدن برگها بروز خواهد کرد. از لحاظ آب و هوا در شرایط مرطوب و شرایط نسبتا گرم محصول‌دهی مناسب خواهد داشت. در شرایط گرم و مرطوب باید آب کافی در اختیار گیاه قرار گیرد و همچنین ارقام مقاوم به گرما انتخاب گردد. در ارتفاع 400 تا 800 متری از سطح دریا می‌تواند رشد مناسبی داشته باشد. نیمه مقاوم به سرما بدون پوشش کاه و کلش می‌تواند تا 5- درجه سانتیگراد را تحمل نماید ولی با پوشش ویژه تا 18- درجه سانتیگراد را متحمل است.

از نظر نیاز سرمایی جزء گیاهان کم نیاز به سرما تقسیم بندی می‌شود. بطوری که در 200 تا 400 ساعت دمای کمتر از 7 درجه سانتیگراد نیاز سرمایی و ناچیز آن منتفی می گردد. سطحی بودن ریشه‌ها که معمولا تا عمق 15 تا 20 سانتیمتری خاک توزیع می‌گردد گیاه را حساس به کم آبی می‌کند. جهت تولید محصول بهاره باید از ارقامی استفاده گردد که طالب روزهای کوتاه و نیاز دمایی پائین‌تری باشند تا گل انگیزی و محصول‌دهی آنها به خوبی انجام گیرد. در ارقام 4 فصله روز کوتاهی یا روز بلندی و همچنین پائین بودن و بالا بودن درجه حرارت زیاد مطرح نیست و این گروه از توت فرنگی‌ها معمولا در شرایط مختلف به راحتی گل می‌دهند.

دما

یکی از عوامل محدود کننده رشد بوته های توت فرنگی دمای محیط می باشد . بوته های توت فرنگی دماهای بیش از حد بالا و یا سرماهای شدید را تحمل نمی کنند و مناسب ترین دما برای رشد و نمو بوته ها در حدود 26-20 درجه سانتی گراد میباشد.

البته برخی از ارقام توت فرنگی به طور استثنا سرمای شدید را تحمل می کنند. ارقام وحشی توت فرنگی و یا ارقام تجاری که برگ های سبز تیره دارند، گرمای شدید را تحمل می کنند. سرمای زمستان هنگامی به بوته ها آسیب می رسانندکه بعد از یک دوره یخبندان هوا گرم می شود و به ویژه در این شرایط بوته های ضعیف از بین می روند.

دمای محیط در تشکیل و رشد گل ها ،ساقه رونده و دیگر اندام ها تاثیر بسزایی دارد چنانچه ذکر گردید ،با کاهش دما دراواخر فصل رشد و همراه با کاهش طول روز در ارقام بهاره گل انگیزی آغاز می شود. تشکیل و رشد ساقه های رونده با افزایش دما ،بیشتر می شود. رشد و نمو ریشه های توت فرنگی در دمای خنک اوایل بهار و اواخر تابستان بیشتر بوده و با افزایش دما در طی فصل رشد و به ویژه درهنگام رسیدن میوه ها،رشد ریشه کمتر می شود. با افزایش دمای محیط ، تشکیل و رشد برگ افزایش می یابد و هنگامی که دما به 30 درجه سانتی گراد می رسد ، تولید و افزایش سطح برگ متوقف می گردد. دمای محیط در رشد میوه ها نیز تاثیر دارد و با افزایش دما ، میوه ها زودتر می رسند. برخی از ارقام توت فرنگی نظیر Missionary و Blakmor مقاوم به گرما و خشکی می باشند.

بطور کلی توت فرنگی درجه حرارت های بالا و همچنین خیلی کم را تحمل نمی کند. یخبندان زمستانی در مورد ارقام موجود به ندرت باعث خشک شدن و از بین رفتن بوته ها می گردد. اثر سرما موقعی خطرناک می شود که پس از یک دوره ی یخبندان ، هوای گرم تری را به دنبال داشته باشد در این صورت بوته های ضعیف به شدت صدمه دیده و خشک می شوند.لذا درمناطقی که تغییرات درجه حرارت شدید است بوته های توت فرنگی را با پوششی از کاه یا کلش از خطر سرما زدگی حفظ می کنند . سرمای دیر رس در مرحله گلدهی می تواند حتی در درجه حرارت های کمی پایین تر از صفر درجه نیز باعث صدمه زدن به گل ها و عدم تشکیل میوه گردد. این گونه خطرات بیشتر در مناطقی پیش می آید که هوای سرد در آنجا به حال سکون باقی می ماند.

بنابرین باید برای کاشت توت فرنگی مناطقی را انتخاب کرد که خطر سرما زدگی وجود نداشته و احتمال آن خیلی کم باشد.

گرمای شدی د رشد و نمو گیاه را مختل یا متوقف می سازد. بطور کلی با توجه به خصوصیات مرفولوژیکی گیاهان این خانواده و تنوع ارقام موجود در آن ها عکس العمل ارقام مختلف نسبت به تغییرات درجه حرارت یکسان نمی باشد. به عنوان مثال: ارقامی که برگهای تیره دارند وبه نوع وحشی (f.chiloensis) نزدیک می باشن د حساسیت کمتری نسبت به تغییرات درجه حرارت در مقایسه با ارقامی که دارای برگ های روشن هستند مانند (f.virginiana) نشان می دهند.

با توجه به شرایط آب وهوای متنوعی که در ایران از آذربایجان تا خراسان ودر مناطق جنوبی ایران وجود دارد. می توان توت فرنگی را در اکثر مناطق ایران کشت نمود. علی رقم خصوصیات رویشی ونیاز های حرارتی ، این گیاه در نواحی سردسیر ، نیمه گرمسیر و گرمسیر نیاز به مراقبت های ویژه ای دارد. به عنوان مثال در مناطق گرم و مرطوب خطر آلودگی به بیماریهای قارچی و در مناطقی که بارندگی زیاد می باشد خطر عدم تشکیل میوه وجود دارد . هم چنین در مناطقی که گرمای خشک و بادهای موسمی وجود دارد اختلالات رویشی بسیاری در گیاه بروز می نماید. بنابراین باید با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی منطقه مورد نظر ارقامی را که بیشترین مقاومت و سازگاری را دارند انتخاب و کشت کرد.

رطوبت

بوته های توت فرنگی به میزان رطوبت خاک بسیار حساس بوده و در شرایط خشک از رشد ضعیف برخوردار می باشند. آبیاری کافی بعد از کاشت نشاء از اهمیت بیشتری برخوردار می باشدواز تلفات بوته ها می کاهد . در ضمن وجود رطوبت مناسب در خاک موجب رشد و نمو کافی میوه ها میگردد آبیاری بیش از حد به ویژه در خاک های سنگین که زهکشی کافی نداشته باشند باعث از بین رفتن بوته ها می گردد زیرا ریشه های گیاه در شرایط اکسیژن کم قرار می گیرند . آبیاری بارانی و یا بارندگی های طبیعی هنگام باز شدن گلها مضر بوده و مانع گرده افشانی و تلقیح میوه ها می گردد رطوبت نسبی بیش از حد هوا موجب شیوع سفیدک وبیماری پوسیدگی خاکستری در اندام های هوایی ومیوه های توت فرنگی می گردد.

توت فرنگی به آب زیادی احتیاج دارد . بنابراین برای کاشت باید آب کافی در اختیار باشد. مخصوصا اگر از زمین های سبک شنی استفاده می شوداین ضرورت بیشتر احساس می گردد. آبیاری کافی در مرحله نشاءکاری برای گرفتن نشاء ها و کاهش تلفات بسیار موثر است . حداکثر نیاز آبی توت فرنگی هنگامی است که رطوبت زمستانه خاک کاهش یافته و گیاه وارد مرحله ی زایشی شده است. در این صورت آبیاری کافی باعث درشت شدن میوه ها می گردد و در صد میوه های درجه یک را افزایش می دهد. آبیاری بارانی یا بارندگی طبیعی در مرحله گل زیان بخش است، زیرا تلقیح گل ها را مختل می سازد. هم چنین در مرحله ی رسیدن میوه، آبیاری بارانی باعث لکه ای شدن میوه های رسیده شده وبیماری پوسیدگی وسفیدک میوه را تشدید می کند (پوشش مالچ می تواند عوارض فوق را کاهش دهد). البته در صورت وجود سیستم آبیاری بارانی می توان از زیان های ناشی از گرمای شدید پیش گیری کرد.آبیاری توت فرنگی باید با توجه به مرحله ی رشد آن و شرایط محیط انجام گیرد. مثلا آبیاری زیاد در ماه های تیر ومرداد رشد رویشی توت فرنگی را افزایش داده و استولون های زیادی تولید می شوند. طبق بررسی های انجام شده آبیاری زیاد در ماه های تیر ومرداد، باعث کاهش جوانه های گل و کاهش محصول به میزان 12تا 25 درصد در سال بعد شده است. بنابراین پس از پایان برداشت توت فرنگی آبیاری آن باید فقط بر حسب نیاز گیاه انجام گیرد، بر عکس در پرورش نشاء به منظور تولید بوته های بیشتر، آبیاری در زمان مذکور اهمیت زیادی دارد . نیاز آبی توت فرنگی در ماه های مهر و آبان که مصادف با تشکیل جوانه های گل است افزایش می یابد و آبیاری کافی در این دوره به افزایش عملکرد در سال بعد کمک فراوانی خواهد کرد.

تنظیمات فتوپریودی

کشت دو نوع توت فرنگی در حال حاضر مقرون به صرفه است. توت فرنگی های روز خنثی (همیشه بهار) و روز کوتاه (بهاره) . البته روز بلندهایی هم در اختیار هستند ولی آن ها اغلب محدود به باغ های خانگی هستند. ارقام روز کوتاه گیاهانی هستند که مستعد روزهای کوتاه می باشند و تولید (آغازش) جوانه های گل خود را در زیر 14 ساعت روشنائی در روز آغاز می کنند یا زمانی که دما پائین تر از 15 درجه سانتیگراد باشد . در حالیکه اگر دما بالای 15 درجه سانتیگراد باشد ، طول روز لازم برای تولید جوانه های گل به 8 الی 12 ساعت کاهش می یابد که بستگی به کولتیوار آن دارد. ارقام روز بلند تولید جوانه های گل (گل آغازی) خود را در دمای معمولی و ملایم و طول روز بیش از 12 ساعت آغاز می کنند

دوره رشد و نموی توت فرنگی دارای یک الگوی چرخه ای است که با محیط در ارتباط است در اقلیم هائی با زمستان سرد و در ارقام روز کوتاه ، جوانه های گل در اواخر تابستان و در پائیز در زمین شکل می گیرد و در اوایل سال بعد دربهار هنگامی که دما برای رشد آنها مناسب است باز می شوند. شروع بعدی برای رشد و نمو گل ها شدیدا به دما بستگی دارد و قسمت عظیمی از منشعب شدن طوقه ها درست بعد از اینکه رشد رونده ها در پائیز هنگامی که هوا خنک شده است،به علت کوتاهی روز رخ می دهد (10 ساعت) و این وضعیت تا رسیدن به یک یخبندان سخت ادامه می یابد.

ارقام روز کوتاه در اقلیم های آب و هوائی معتدل و نیمه گرمسیری نیز کشت می شوند که زمستان خیلی سرد ندارند ، اگر چه اگر دما زیاد بالا برود ، تولید جوانه های گل با محدودیت مواجه می شوند، برای مثال در رقم F.x ananassa که در رژیم دمایی 26-22 و 30-26 درجه سانتیگراد شبانه روزی نگه داشته شدند هیچ گونه القا گلدهی در روزهای کوتاه روی نداد. در F.vesca و دمای 20-10 درجه سانتیگراد شبانه روزی نیز ، گلدهی را در پی نداشت.

مینیمم تعداد چرخه های فتوپریودی لازم برای القا گلدهی در توت فرنگی های روز کوتاه از 7 تا 24 چرخه بسته به دما در حال نوسان است . در دماهای بالاتر ، به نظر می آید که دوره های القاء نوری طولانی تری مورد نیاز است.

ایتو و سایتو متوجه شدند که در زیر 8 ساعت فتوپریود فقط 10 چرخه برای گل انگیزی در دمای 24 درجه لازم بود، در صورتیکه در 30 درجه سانتیگراد بیش از 20 چرخه لازم بود با 16 ساعت فتوپریود ، 10 چرخه در 9 درجه سانتیگراد لازم بود ، اما با 16 چرخه در دمای 17 درجه گل انگیزی کامل می شد.

گیاهان روز خنثی تقریبا 3 ماه بعد از کشت ، جوانه های گل و طوقه را بدون توجه به طول روز تولید می کنند ولی دمای بالا می تواند مانع از تشکیل جوانه های گل شود ، همان طوری که در گیاهان روز کوتاه نیز ما شاهد چنین ماجرائی بودیم . دمای شبانه روزی 30-26 درجه سانتیگراد به طور کامل مانع از تولید جوانه های گل درارقامTristar , Hecker می شوند ، مع هذا این کولتیوارها در دماهای 18-22 ، 18-14 ، 26-22 درجه سانتیگراد شبانه روزی بیشترین تولید را داشتند.

اگر چه بیشتر کولتیوارها به راحتی در یکی از دو گروه روز کوتاه و روز خنثی دسته بندی می شوند، ولی تعدادی از ژنوتیپ ها نیز هستند که قراردادن آن ها در یکی از این دو گروه با توجه به برهم کنش عواملی چون ژنوتیپ، گرما و طول مدت روز بسیار سخت می نمایاند ، بنابراین طبق گفته ای مرز جداسازی توت فرنگی ها از روی تقسیم بندی بوته ها به بوته های روز کوتاه، روز خنثی و روز کوتاه اختیاری مشخص می شود. همچنین همیشه بهارها را به ضعیف ، متوسط و قوی تقسیم بندی می کنند.تنظیمات میزان گلدهی در کولتیوارهای نوین و امروزی توت فرنگی نسبت به گرما اهمیت پیدا می کند تا به طول روز و در عین حال گیاهان روز کوتاه نیز نسبت به این امر بیشتر از روز خنثی ها حساس اند.

در بوته های روز کوتاه بعد از گل دهی ، استولون ها از کنار برگ های جدید بیرون می آیند. استولون ها در روزهای بلند تولید می شوند ( بیش از 10 ساعت ) و دما در این حالت در محدوده ای میان 21 تا 30 درجه سانتیگراد است . استولون ها در فتوپریودی معادل 16 ساعت ، 3 برابر فتوپریود 14 ساعته تولید می شوند و در هر دو فتوپریود و دمای 21 درجه سه برابر بیشتر نسبت به دماهای 12،8 یا 15،6 ساقه رونده تولید می شوند ، استولون ها تا هنگامی که روزها کوتاه شوند (کمتر از 10 ساعت) و یخبندان فرا رسد گسترش می یابند. در گیاهان روز خنثی نیز شکل گیری استولون ها در روزهای بلند و در یک دمای ملایم بسیار بیشتر است. چه در گیاهان روز کوتاه و چه در روز خنثی، اگر رونده ها جدا شوند، طوقه برای تولید انشعابات بیشتر تحریک می شود و سرعت می گیرد.

تولید برگ ها در هر دو نوع بوته در تمام فصل ادامه می یابد. همچنین بیشتر برگ ها در طول روزهای بلند شکل می گیرند . رشد برگ ها در دمای زیر صفر درجه در پائیز متوقف و در تابستان هائی با بیش از دمای 30 درجه کاهش می یابد. گیاهانی که در دمای بالا نگهداری شدند ، از آن هائی که در شرایط خنک پرورش می یافتند دارای کانوپی ( سایه اندازی ) کمتری بودند و در نتیجه کاهش محصول را در پی داشتند . دمای بهینه بسته به کولتیوار ، در محدوده ای بین 15 تا 26 درجه قرار دارد و برگ آغازی در بالای 35 درجه سانتیگراد در کولیتوار Royal Soverign به میزان زیادی کاهش می یابد ولی رشد ویروس ها در گیاهان با تیمار گرمایی از 35 الی 38 درجه سانتیگراد متوقف می شود و اگر دما فقط چند روز افزایش یابد می توان امیدوار بود که ظاهر برگ ها برای شش هفته سالم باقی بماند.

ریشه ها در بهار و پائیز هنگامی که هوا خنک است بیشترین گسترش را دارند . ریشه ها در دمای 7 تا 32 درجه رشد می کنند اما بهترین دما برای آن ها به درجات پائین این محدوده بر می گردد. سیستم ریشه ای تنها بافتی است که در هنگام میوه دهی با کاهش بیوماس همراه است .

ریشه ها بعد از توقف تکثیر برگ ها در پائیز به رشد ادامه می دهند ولی آن ها تا وقتی که خاک یخ ببندد فعال باقی می مانند . ( قدرت جذب دارند ) دمای بالا در ناحیه ریشه ، در بالابردن رشد بخش هوایی گیاه بسیار موثر است . بیشترین رشد شاخساره ای توت فرنگی هنگامی است که دمای ریشه ای 24 درجه سانتیگراد باشد ولی در بالاتر از این دما رشد به طور محسوسی کاهش می یابد. همچنین محدوده دمای بین 18 تا 30 درجه سانتیگراد برای دمای ریشه ای روی رشد شاخساره (Shoot) توت فرنگی در طول فصل رویشی بی تاثیر است ولی به طور بارزی در بالاتر از 30 درجه، کاهش رشد در بخش هوائی بوته را ناشی می شود . اگر ریشه ها در دمای 26 درجه بیش از محدوده دمای مناسب در فصل سرد قرار گیرند ، رشد بعدی برگها و دمبرگها به طور فاحشی محدود می شود.

شدت نور

شدت نور s2 700 که با وسیله ای به نام پارمتراندازه گیری می شود.

آبیاری

توت فرنگی نسبت به دیگر محصولات از آبیاری استفاده ی بیشتری برده و عملکرد بیشتر ی خواهدداشت همچنین آبیاری باعث می شودکه مواد غذایی موجود در خاک برای گیاه قابل استفاده شود و از یخ بستن شکوفه ها جلوگیری به عمل می آورد، رشد رانرها را تسریع می کند، اندازه میوه ها را افزایش می دهد و ارقامی که دیرکشت شده اند عملکردشان افزایش خواهد یافت "هینی" و "وب " پیشنهاد کرد که با استفاده از روشهایی مانند کشیدن پوشش روی بوته ها، ایجاد تونل های کاشت، اصلاح گیاهانی که دیواره سلولی آنها قابلیت نفوذ کمتری داشته باشد می توانیم فقدان آب را از میوه های رسیده کاهش دهیم و به طبع آن انتظار عملکرد بالاتری داشته باشیم.

الف ) مقدار آبیاری

میزان استفاده از آب بسته به آب و هوا و سیستم کشت تغییر می کند . در طول دو هفته بعد از استقرار گیاه که با آبیاری بارانی همراه می باشد، مقدار آب مصرفی از 300-175 میلیمتر در هکتار (گزارش از کالیفرنیا) تا 1200 میلیمتر در هکتار در فلوریدا تغییر می کند. د ر مناطق مدیترانه با بسترهایی با پوشش پلاستیک و با آبیاری قطره ای در حدود 2000-1200 میلیمتر آب در هر فصل داده شده است. (بسته به محل ) استفاده از آبیاری بارانی برای زمین های با کشت ردیفی مورد محاسبه نبوده است ، اما به طور معمول 60 میلی متر آب در هفته در دوره رویشی گیاه مورد استفاده قرار گرفته است (بسته به میزان تبخیر).

ب )سیستم آبیاری

روشهای گوناگون آبیاری که برای کاشت توت فرنگی استفاده می شود عبارتند از: آبیاری سطحی، آبیاری قطره ای، آبیاری بارانی و... که انتخاب نوع آبیاری به شرایط زمین بستگی دارد. آبیاری نشتی درجاهایی استفاده می شود که لایه زیرین خاک سنگین بوده و نیز در جاهایی که شیب زمین یکنواخت باشد.

آبیاری بارانی در مناطقی قابل استفاده است که در آن مناطق استرس شوری یا استرس گرما (دما بیش از 29 درجه سانتیگراد) وجود داشته باشد و نیز در مناطقی که خطر یخبندان زمستانه برای شکوفه ها وجود دارد (دمای 7- درجه سانتیگراد) از این روش آبیاری می توانیم به منظور پیشگیری از یخ زدگی استفاده کنیم. مقدار آبی که برای کنترل یخ زدگی استفاده می شود به ازاء هر بوته 50 گرم است و زمان انجام این کار صبح هنگام می باشد.

امروزه استفاده از آبیاری قطره ای در تعداد زیادی از محصولات از جمله توت فرنگی یک روش کاملاً مفید و اقتصادی می باشد مزایای این روش آبیاری عبارتنداز: افزایش 15 الی 20 درصدی عملکرد30 درصد صرفه جویی درمصرف آب وانرژی، یکنواختی و پیوستگی برنامه های برداشت محصول، تامین مقدار مناسب آب در فصل زمستان و کاهش پوسیدگی میوه در مقایسه با زمانی که از آبیاری بارانی استفاده می شود.

تکینل و همکاران در مقایسه ای که روی سه روش آبیاری نشتی، بارانی، قطره ای انجام دادند مشاهد نمودند که کمترین عملکرد در روش آبیاری نشتی حاصل شد مقدار آب مصرفی در روش آبیاری قطره ای 38 درصد کمتر از آب مصرفی در روش نشتی و20 درصد کمتر از آب مصرفی در روش بارانی بود.

ج) زمان آبیاری

حساسیت توت فرنگی به استرس آب (اعم از کمبود یا بیش بود آب) کاملاً قابل درک است. اگر در مزرعه عمل تعریق رخ بدهد بیانگر این موضوع است که مقدار آب موجود در خاک گیاه بیش از حد نیاز است. در این رابطع برگهای جوان نسبت به برگهای مسن شاخص بهتری هستند و عمل تعریق می تواند به عنوان یک معیار در برنامه های آبیاری توت فرنگی در نظر گرفته شود دمای برگ و اختلاف دمای برگ با هوا، ازجمله شاخص های ناشی از استرس درجه –روز و شاخص استرس آب درگیاه هستند و همه این شاخص ها برای تشخیص استرس آب در توت فرنگی های کاشته شده در شرایط کنترل شده مفید می باشد.

[ بازدید : 4067 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 25 / 11 / 1394 ] [ 20:02 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

مشکلات و راه کارهای صنعت توت فرنگی در کردستان----بخشی از مصاحبه محمد گویلی با خبرگزاری مهر

محمد گویلی کیلانه کارشناس ارشد باغبانی، مدیر نهالستان توت فرنگی، مسئول فنی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی کردستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان مشکلات عمده توت فرنگی در استان پرداخت.

وی پایین بودن سطح دانش فنی اکثر تولید کنندگان، خشکسالی و نبود آب، شیوع آفات و بیماری های جدید، نامناسب بودن جادهای روستایی و بین مزارع، دوری از بازار مصرف، گران بودن نهادها و هزینه کارگری و عدم دسترسی آسان و ارزان به ظروف بسته بندی را از جمله مشکلات تولید توت فرنگی در استان ذکر کرد.

وی ادامه داد: از دیگر مشکلات این عرصه شامل عدم عرضه مستقیم محصول توسط تولید کننده، واسطه بازی در فروش محصول، الگوی نامناسب کاشت، مکانیزه نبودن و گوچگ بودن مزارع، پایین بودن عملکرد نسبت به پتانسیل واقعی گیاه، پوشش نامناسب بیمه، سرمازدگی بهاره، محدودیت اقلیمی تولید مداوم میوه در طول سال در اراضی استان، ضعیف عمل کردن استان در بحث ورود به کشت های گلخانه ای و خارج از فصل این محصول است.

گویلی کیلانه با اشاره به مزیت های کشت هیدروپونیک هم چون افزایش ۴ تا ۱۰ برابری محصول نسبت به کشت خاکی، معتقد است استان با داشتن فارغ التحصیلان فراوان در رشته های کشاورزی و کیفیت بالای آب آبیاری پتانسیل بالایی برای تولید محصولات به شیوه کشت هیدروپونیک را دارد.

وی ادامه داد: استان باید در هر دو شیوه کشت (خاکی و هیدروپونیک) توت فرنگی فعال تر و بهتر عمل کند چون استان های دیگر به شدت درحال فعالیت هستند و با این روند کنونی متاسفانه در سال های آینده ممکن است استان جایگاه خود را ازدست دهد.

وی حمایت دولت از توت فرنگی کاران را امری ضروری خواند و اظهارداشت: اگر کشت و تولید توت فرنگی به صورت مکانیزه انجام شود ارقامی هم چون کویین و پاروس پتانسیل ۳۰ تن در هکتار را به راحتی دارند اما در مزارع کردستان حداکثر ۱۵ تن محصول از این ارقام برداشت می شود.

http://www.mehrnews.com/news/3010380/

[ بازدید : 2366 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 7 / 10 / 1394 ] [ 9:29 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

نشاء تولیدی سال 1394 ----نهالستان توت فرنگی کردستان